Tampereen Kivikerho ry:n säännöt


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jalo- ja korukivistä sekä muista mineraaleista, niiden keräilystä, hionnasta tai muusta edellisiin liittyvistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, työskennellä jalo- ja korukivien ja mineraalien tunnettavuuden ja niiden hiontatietojen ja -taitojen kehittämiseksi, edistää hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta jäsenkuntansa keskuudessa sekä huolehtia jäsentensä yhdistyksen toimintaan liittyvistä yhteisistä eduista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys harjoittaa koulutus-, valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tukee tutkimustoimintaa, järjestää kokouksia, kursseja, juhlia, näyttelyjä, messuja sekä kotimaahan että ulkomaille suuntautuvia kiviretkiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys hoitaa yhteyksiä viranomaisiin ja ylläpitää kanssakäymistä mineraalialan tutkimus- ja oppilaitosten sekä korukivimineraalien muotoilua edistävien ammattioppilaitosten sekä alan museoiden kanssa. Lisäksi Yhdistys hoitaa yhteyksiä kotimaisten ja ulkomaisten kiviharrastusalan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, matkoja, juhlia sekä muuta samantapaista toimintaa ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.


3 § JÄSENEKSI HAKEMINEN JA JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jalo- ja korukivistä sekä muista mineraaleista, niiden keräilystä, hionnasta tai näihin liittyvistä asioista kiinnostunut henkilö, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta, ja joka sitoutuu noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.

Hallitus ei ole velvollinen perustelemaan Yhdistyksen ulkopuolisille päätöstään olla ottamatta henkilöä Yhdistyksen jäseneksi.

Kunniapuheenjohtajakseen Yhdistys voi kutsua toimintaansa ja tarkoituksiaan erittäin ansiokkaasti edistäneen Yhdistyksen puheenjohtajan.

Kunniajäsenekseen Yhdistys voi kutsua jalo- ja korukivien sekä muiden mineraalien keräilyä, hiontaa tai muuta käsittelyä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää hallituksen yksimielistä ehdotusta ja päätöksen tekee Yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus Yhdistyksen kokouksissa.


4 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta Yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäseneltä, joka ei toimi näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, on jättänyt maksunsa suorittamatta tai toiminut Yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi Yhdistyksen hallitus pidättää jäsenoikeudet määräajaksi tai erottaa hänet Yhdistyksestä.

Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksensä Yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä tätä koskeva kirjallinen vaatimus Yhdistyksen hallitukselle viimeistään 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, jolloin Yhdistyksen kokous päättää erottamisesta.

Erottaminen ei poista erääntynyttä jäsenmaksuvelvollisuutta.


5 § JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksamisajankohdasta ja -tavasta päättää syyskokous. Jäsenmaksuvelvollisuus ei koske kunniapuheenjohtajaa eikä kunniajäsentä.


6 § HALLITUS, TILINTARKASTAJA JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yleisessä kokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen jäsenenä olo ei vaikuta oikeuteen tulla valituksi puheenjohtajaksi edellä 2. momentissa tarkoitetuksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen.

Hallituksen tehtävä on ottaa ja vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään (3) hallituksen muuta jäsentä on paikalla.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen valitsemien toimihenkilöiden toimikausi on hallituksen toimikausi, ellei vuosikokous ole muuta päättänyt.

Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

Näitä sääntöjä ensimmäistä kertaa noudatettaessa valitaan puolet hallituksen jäsenistä vuodeksi ja puolet kahdeksi (2) vuodeksi arvan perusteella.


7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat

a) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai
b) puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat myös hallituksen tähän tehtävään määräämät jäsenet yhdessä jonkun nimenkirjoittajan kanssa.

Vajaavaltainen ei voi toimia Yhdistyksen nimenkirjoittajana.

 

8 § OHJESÄÄNTÖ

Yhdistyksellä voi toimintaansa varten olla ohjesääntö, joka vahvistetaan Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Ohjesäännössä määritellään lain ja näiden sääntöjen asettamissa rajoissa puheenjohtajan, hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät sekä Yhdistyksen toimintaa koskevat käytännön asiat.


9 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.


10 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset sekä hallitus ja hallituksen päätöksellä perustetut jaostot, alaosastot, toimikunnat ja työryhmät.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään tillinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli- tai alijäämä antaa aihetta

8) Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6) Hyväksytään talousarvio ja tähän liittyen päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajoista sekä johtokunnan jäsenille, toimihenkilöille ja tilintarkastajalle mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista

7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

8) Valitaan jäsenet hallituksen erovuorossa olevien tilalle

9) Valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

10) Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan

11) Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.


11 § ÄÄNIOIKEUS

Äänestyksissä jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella, läsnä olevalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.


12 § KOKOUSKUTSUT

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.


13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa, joka on tätä varten koolle kutsuttu. Muuttamisehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä.


14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) Yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Ehdotuksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä. Jos Yhdistys purkautuu, siirtyy sen omaisuus purkautumisesta päättäneen jälkimäisen kokouksen määräämällä tavalla näiden sääntöjen 2 § mukaisiin tarkoituksiin.


15 § YHDISTYSLAKI

Muutoin Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jalo- ja korukivistä sekä muista mineraaleista, niiden keräilystä, hionnasta tai muusta edellisiin liittyvistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, työskennellä jalo- ja korukivien ja mineraalien tunnettavuuden ja niiden hiontatietojen ja -taitojen kehittämiseksi, edistää hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta jäsenkuntansa keskuudessa sekä huolehtia jäsentensä yhdistyksen toimintaan liittyvistä yhteisistä eduista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys harjoittaa koulutus-, valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tukee tutkimustoimintaa, järjestää kokouksia, kursseja, juhlia, näyttelyjä, messuja sekä kotimaahan että ulkomaille suuntautuvia kiviretkiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys hoitaa yhteyksiä viranomaisiin ja ylläpitää kanssakäymistä mineraalialan tutkimus- ja oppilaitosten sekä korukivimineraalien muotoilua edistävien ammattioppilaitosten sekä alan museoiden kanssa. Lisäksi Yhdistys hoitaa yhteyksiä kotimaisten ja ulkomaisten kiviharrastusalan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, matkoja, juhlia sekä muuta samantapaista toimintaa ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

3 § JÄSENEKSI HAKEMINEN JA JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jalo- ja korukivistä sekä muista mineraaleista, niiden keräilystä, hionnasta tai näihin liittyvistä asioista kiinnostunut henkilö, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta, ja joka sitoutuu noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.

Hallitus ei ole velvollinen perustelemaan Yhdistyksen ulkopuolisille päätöstään olla ottamatta henkilöä Yhdistyksen jäseneksi.

Kunniapuheenjohtajakseen Yhdistys voi kutsua toimintaansa ja tarkoituksiaan erittäin ansiokkaasti edistäneen Yhdistyksen puheenjohtajan.

Kunniajäsenekseen Yhdistys voi kutsua jalo- ja korukivien sekä muiden mineraalien keräilyä, hiontaa tai muuta käsittelyä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää hallituksen yksimielistä ehdotusta ja päätöksen tekee Yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus Yhdistyksen kokouksissa.

4 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta Yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäseneltä, joka ei toimi näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, on jättänyt maksunsa suorittamatta tai toiminut Yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi Yhdistyksen hallitus pidättää jäsenoikeudet määräajaksi tai erottaa hänet Yhdistyksestä.

Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksensä Yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä tätä koskeva kirjallinen vaatimus Yhdistyksen hallitukselle viimeistään 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, jolloin Yhdistyksen kokous päättää erottamisesta.

Erottaminen ei poista erääntynyttä jäsenmaksuvelvollisuutta.

5 § JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksamisajankohdasta ja -tavasta päättää syyskokous. Jäsenmaksuvelvollisuus ei koske kunniapuheenjohtajaa eikä kunniajäsentä.

6 § HALLITUS, TILINTARKASTAJA JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yleisessä kokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen jäsenenä olo ei vaikuta oikeuteen tulla valituksi puheenjohtajaksi edellä 2. momentissa tarkoitetuksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen.

Hallituksen tehtävä on ottaa ja vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään (3) hallituksen muuta jäsentä on paikalla.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen valitsemien toimihenkilöiden toimikausi on hallituksen toimikausi, ellei vuosikokous ole muuta päättänyt.

Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

Näitä sääntöjä ensimmäistä kertaa noudatettaessa valitaan puolet hallituksen jäsenistä vuodeksi ja puolet kahdeksi (2) vuodeksi arvan perusteella.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat

a) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai
b) puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat myös hallituksen tähän tehtävään määräämät jäsenet yhdessä jonkun nimenkirjoittajan kanssa.

Vajaavaltainen ei voi toimia Yhdistyksen nimenkirjoittajana.

8 § OHJESÄÄNTÖ

Yhdistyksellä voi toimintaansa varten olla ohjesääntö, joka vahvistetaan Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Ohjesäännössä määritellään lain ja näiden sääntöjen asettamissa rajoissa puheenjohtajan, hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät sekä Yhdistyksen toimintaa koskevat käytännön asiat.

9 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset sekä hallitus ja hallituksen päätöksellä perustetut jaostot, alaosastot, toimikunnat ja työryhmät.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään tillinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli- tai alijäämä antaa aihetta

8) Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6) Hyväksytään talousarvio ja tähän liittyen päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajoista sekä johtokunnan jäsenille, toimihenkilöille ja tilintarkastajalle mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista

7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

8) Valitaan jäsenet hallituksen erovuorossa olevien tilalle

9) Valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

10) Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan

11) Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.

11 § ÄÄNIOIKEUS

Äänestyksissä jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella, läsnä olevalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

12 § KOKOUSKUTSUT

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa, joka on tätä varten koolle kutsuttu. Muuttamisehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä.

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) Yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Ehdotuksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä. Jos Yhdistys purkautuu, siirtyy sen omaisuus purkautumisesta päättäneen jälkimäisen kokouksen määräämällä tavalla näiden sääntöjen 2 § mukaisiin tarkoituksiin.

15 § YHDISTYSLAKI

Muutoin Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Kivipajamme avajaisia vietettiin perjantaina 11.1.2013 tervetuliaismaljoja nostellen
Veturikatu 33:ssa RaTan (Rautatieläisten Taidekerhon) kanssa yhteisissä tiloissamme.

Puheenjohtaja Liisa Hertell toivotti vieraat tervetulleeksi. Osallistujia olikin mukavan

runsaslukuisasti. Ainakin 52 henkilöä ehdin laskea, mutta väkeä tuli vielä hieman

myöhästyneenä, joten arvelimme siellä olleen liki 60 henkilöä.

Osallistujien ikähaitari oli leveä, 8 – 92 vuotta.

  

Kuvia avajaisista:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 

Kiitos kaikille osallistujille, tunnelma oli mukava ja lämminhenkinen.

Hienoa että Rautatieläisten taidekerholaisiakin oli paikalla toista kymmentä ja meillä

oli tilaisuus tutustua toisiimme. Tunne, että olemme samanhenkistä porukkaa,

oli molemminpuolinen. Tulemme yhdistystemme kesken varmasti ideoimaan ja järjestämään

monen moisia yhteisiä tapahtumia, kursseja ym.

 

Tervetuliaismaljojen jälkeen kunniajäsenemme diplomi-insinööri Paavo Korhonen käynnisti

nappia painamalla muutaman kivikoneen. Kun Jouko Sipilä vielä lorautti tilkkasen kuohuviiniä

koneen kitusiin, niin voi sitä ihmetystä, miten hiljaisesti kehräten kone starttasi käyntiin.

 

 

Käynnistysoperaation jälkeen oli täytekakkukahvien kera mukava vaihtaa kuulumisia ja

ideoida kivipajan toimintaa yhdessä rautatieläisten taidekerholaisten kanssa.

Avajaisvierailla oli mahdollisuus osallistua kyselyymme, jossa kartoitimme kiviharrastajien

ja ratalaisten toiveita ja ehdotuksia pajatoiminnasta. Kiinnostus kivenhionta- ja kurssitoimintaan

oli suuri ja tarvitsemme hieman aikaa järjestelläksemme hiomon päivystys- ja kurssitoiminnan.

 

Kivenhionnan opettaja Jukka Lehtinen järjestelee kurssiasioita.

Kahden ensimmäisen kurssin ajankohdat ovat jo selvillä.

Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Kivipaja”.

 
 
 
***************************************************************************************************************
 
Kivikerhomme toimii kaikkien kivistä kiinnostuneiden yhdyssiteenä.
Oletpa sitten kiinnostunut kivien keräilystä, hionnasta tai muista
edellisiin liittyvistä asioista.
Teemme retkiä kiinnostaviin kohteisiin kotimaassa ja matkalla keräämme kiviä
omien tarpeidemme mukaan. Matkat ulkomaille kuuluvat myös toimintaamme.
Kokoonnumme kerran kuukaudessa yhteiseen kivi-iltaan. Näissä kivi-illoissa 
mm.  kuulemme korkeatasoisia esitelmiä ja matkakertomuksia ja tietysti
tutustumme toisiimme. Kivipajallamme on mahdollisuus hioa kiviä ja pidämme
myös hiontakursseja, hoopeakursseja ja kivenistuskursseja.
Julkaisemme MINERALIA-lehteä joka vuodesta 2013 alkaa ilmestyä 4 kertaa vuodessa.
Netissä lehti julkaistaan vapaasti kaikkien luettavana olevana ja painetun lehden
vuosikerraan tai irtonumeroita halukkaat voivat tilata yhdistyksemme kautta.

KIVIPAJAMME sijaitsee Hervannassa,
osoitteessa Hepolamminkatu 26, Tampere

 

Paja on avoinna joka keskiviikko klo 18-21, pajaisäntänä toimii Jukka-Pekka Lehtinen.
Muulloinkin sopimuksen mukaan.

 

HUOM! Katso ajankkohtaisia tietoja pajan toiminnasta osoitteesta:

https://sites.google.com/site/tampereenkivikerhonkalenteri/

 
Kiviretkiä ja tapahtumia vuonna 2016

20. - 29.5.2016 Mineraalimatka Georgiaan
Retki tehtiin lentäen Ukrainan lentoyhtiön koneilla Kiovan kautta Tbilisiin.
Retkellä tutustuttiin mm. Tbilisin kaupunkiin ja sen teknilliseen yliopistoon geologisine museoineen; lähellä Azerbaitsanin rajaa olevaan aleeseen, josta löytyi mm. kalsedonia; Kutaisin kaupunkiin, jonka lähellä etsittiin akaattia; kivettynyttä puuta etsittiin läheltä Turkin rajaa; kävimme myös Suur-Kaukasuksella, jossa 5000 etrin korkeudessa olevat vuoret siintelivät lumihuippuineen, yövyimme Spepansmindan kaupungissa Suur-Kaukasukella. Paravani-järven läheltä poimimme mustaa obsidiaania. Järvi on yli 2000 metrin korkeudessa.

Tietysti tutustuimme myös luolakaupunkiin ja lukuisiin ortodoksikirkkoihin. Georgiassa kun asuu myös paljo armenialaisia, meidät kutsuttiin yllättäen myös vierailulle erääseen armenialaistaloon, jonka isäntäpariskunta oli kerrassaan vieraanvarainen. Sieltä meidät vielä kuljetettiin maastoautoilla louhokselle, josta etsimme kalsedonia ja akaattia, ametistiakin sieltä oli mahdollista löytää.

Georgian-matkasta tulee kertomus Mineraliaan syyspuolella 2016.

17. - 18.6.2016 Kiviretki Lappeenrantaan ja Luumäen beryllikaivokselle
Retki tehtiin bussilla Tampereelta. Retkeen osallistui myös omilla autoilla eri puolilta maata tulevia jäseniämme.
Perjantaina 17.6. tutustuimme Pohjois-Kymen korukivikerhoon, opastajana Tom Andersson ja Arto Sulanen.
Lauantaiaamuna tutustuimme Lappeenrannan Linnoituksessa järjestettyihin kivi-, koru-, käsityö- ja antiikkimessuihin. Sen jälkeen matka jatkui LUumen beryllilouhokselle. Valitettavasti päivä oli sateinen, mutta hienoja morion- ja savukvartsikiteitä ainakin löytyi.
Mineraliassa nro 2/2016 on paljon juttua Luumäenberyllikaivoksesta, mm. sen historiasta ja paljon muusta. Myös Tampereen Kivikerhon retkestä sinne kesällä 2016.

- - -

30. - 31.5.2015 Kiviretki Kotkan-Ylämaan kivipaikoille 

Retki tehtiin bussilla, mukana oli myös omilla autoilla olevia runsain määrin. Kaikkiaan retkeen osallistui 52 henkilöä. Lauantain pääkohteena oli Kymin topaasilouhos, kävimme myös Sapokan kivipuistossa. Sunnuntaina kalkuttelimme spektroliitteja Jarmo Hirvosen louhoksella Ylämaalla. Paluumatkalla tutustuimme Utissa Kari Kiurusen erinomaiseen kivihiomoon, jossa oli toinen toistaan nerokkaampia hiontalaitteita. Myymälästä löytyi monenmoista ostettavaa.  

spektroliitti AP kuvaTA

Anita Pippurin löytämä spektroliitti Jarmo Hirvosen louhohkselta Ylämaalta. Kuva: Tuula Alanen
 

8. - 13.5.2015 Italian jatkokurssi - Tampereen Kivikerho Italiassa 
Harva pieni maa-alue voi ylpeillä niin monenlaisilla mineraaleilla kuin Elban saari Italiassa. Kävimme siellä tutkimassa Crotta d'Oggin kaivosta ja tietysti kun Elballa ollaan, myös Napoleonin huvila pitää katsastaa. Tutustuimme myös satamakaupunki Genovaan, Volterran etruskilöytöihin ja alabasterin louhintaan sekä kävimme Leviglianin elohoopeakaivoksissa. Mukana matkalla oli 26 osallistujaa.

Elbaiitti SanPiero inCampo LH
Elbaiitti, San Piero in Campo. Photo: Liisa Hertell


Kiviretkiä ja tapahtumia vuonna 2014

22.2.2014 klo 14
Tutustuminen kivimosaiikkitaiteilija Ritva Luukkasen töihin hänen kotonaan Pirkkalassa.

Tampereen Kivikerho Italiassa 7.-11.5.2014 
Teimme kivi- ja kulttuuripitoisen matkan Italian kuuluisiin taidekaupunkeihin Fitenzeen ja Ravennaan. Samalla matkalla kävimme myös mm. Apua alpeilla tippukiviluolassa ja korkealla vuoren sisällä olevassa marmorikaivoksessa. Matkaan osallistui 20 henkilöä.

Helatorstai 29.5.2014
"Virtain valinta". Päivän kiviretki kimppakyydein, pääkohteena Ohtolan pallokivipaikka. Retkellä oli yli 30 kiviharrastajaa.

Haverin Konepäivät 6.-8.6.2014
Tampereen Kivikerho oli mukana Haveri ry:n järjestämillä konepäivillä Haverin kultakaivoksen alueella, Viljakkalan Haverissa. Lauantaina 7.6. museonmäelllä oli järvimalmin sulatusta raudaksi, museoesittelyä, kaivoksen historiaa, kivenhinnan ja kiviharrastuksen esittelyä. Ja tietysti paljon vanhoja koneita, hytittömiä traktoreita jne. 

Syyskuussa 20.9.2014 Viitaniemen louhokselle Eräjärvelle
Louhoksella oli yli 20 kiviharrastajaa. Topaasiakin löytyi (kuva).

Lokakuussa 9.-13.10.2014 Pietariin
Matka tehdään laivalla, eikä tähän matkaan tarvita viisumia. Kolme päivää Pietarissa + kaksi yötä laivalla ja kaksi yötä hotellissa. Vastuullinen matkanjärjestäjä: Turun Neva Tours. 

 

Vuonna 2013 järjestetyt kiviretket

Kivimessumatka Kuolan niemimaalle 13–17.2.2013
Matkalla tutustuttiin Apatiitin ja Kirovkin nähtävyyksiin sekä ”Kivinen kukka” -korukivimessuihin.

Meripihkaretki Baltian halki Kaliningradiin 4.-11.5.2013
Matkaan osallistui 29 henkilöä. Bussi mukana Tampereelta asti. 


Kainuun kierros: Talvivaaran kaivos, Pyhäsalmen kaivos ym. pe-su 7.-9.6.2013 
Retkeen osallistui 50 henkilöä.
Oppaana Satu Hietala Kuopion GTK:sta. 

Retket 2012

Retket 2011