Kivikerhon säännöt

  • Tulosta


Tampereen Kivikerho ry:n säännöt


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jalo- ja korukivistä sekä muista mineraaleista, niiden keräilystä, hionnasta tai muusta edellisiin liittyvistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, työskennellä jalo- ja korukivien ja mineraalien tunnettavuuden ja niiden hiontatietojen ja -taitojen kehittämiseksi, edistää hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta jäsenkuntansa keskuudessa sekä huolehtia jäsentensä yhdistyksen toimintaan liittyvistä yhteisistä eduista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys harjoittaa koulutus-, valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tukee tutkimustoimintaa, järjestää kokouksia, kursseja, juhlia, näyttelyjä, messuja sekä kotimaahan että ulkomaille suuntautuvia kiviretkiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys hoitaa yhteyksiä viranomaisiin ja ylläpitää kanssakäymistä mineraalialan tutkimus- ja oppilaitosten sekä korukivimineraalien muotoilua edistävien ammattioppilaitosten sekä alan museoiden kanssa. Lisäksi Yhdistys hoitaa yhteyksiä kotimaisten ja ulkomaisten kiviharrastusalan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, matkoja, juhlia sekä muuta samantapaista toimintaa ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.


3 § JÄSENEKSI HAKEMINEN JA JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jalo- ja korukivistä sekä muista mineraaleista, niiden keräilystä, hionnasta tai näihin liittyvistä asioista kiinnostunut henkilö, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta, ja joka sitoutuu noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.

Hallitus ei ole velvollinen perustelemaan Yhdistyksen ulkopuolisille päätöstään olla ottamatta henkilöä Yhdistyksen jäseneksi.

Kunniapuheenjohtajakseen Yhdistys voi kutsua toimintaansa ja tarkoituksiaan erittäin ansiokkaasti edistäneen Yhdistyksen puheenjohtajan.

Kunniajäsenekseen Yhdistys voi kutsua jalo- ja korukivien sekä muiden mineraalien keräilyä, hiontaa tai muuta käsittelyä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää hallituksen yksimielistä ehdotusta ja päätöksen tekee Yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus Yhdistyksen kokouksissa.


4 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta Yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäseneltä, joka ei toimi näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, on jättänyt maksunsa suorittamatta tai toiminut Yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi Yhdistyksen hallitus pidättää jäsenoikeudet määräajaksi tai erottaa hänet Yhdistyksestä.

Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksensä Yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä tätä koskeva kirjallinen vaatimus Yhdistyksen hallitukselle viimeistään 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, jolloin Yhdistyksen kokous päättää erottamisesta.

Erottaminen ei poista erääntynyttä jäsenmaksuvelvollisuutta.


5 § JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksamisajankohdasta ja -tavasta päättää syyskokous. Jäsenmaksuvelvollisuus ei koske kunniapuheenjohtajaa eikä kunniajäsentä.


6 § HALLITUS, TILINTARKASTAJA JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yleisessä kokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen jäsenenä olo ei vaikuta oikeuteen tulla valituksi puheenjohtajaksi edellä 2. momentissa tarkoitetuksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen.

Hallituksen tehtävä on ottaa ja vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään (3) hallituksen muuta jäsentä on paikalla.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen valitsemien toimihenkilöiden toimikausi on hallituksen toimikausi, ellei vuosikokous ole muuta päättänyt.

Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

Näitä sääntöjä ensimmäistä kertaa noudatettaessa valitaan puolet hallituksen jäsenistä vuodeksi ja puolet kahdeksi (2) vuodeksi arvan perusteella.


7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat

a) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai
b) puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat myös hallituksen tähän tehtävään määräämät jäsenet yhdessä jonkun nimenkirjoittajan kanssa.

Vajaavaltainen ei voi toimia Yhdistyksen nimenkirjoittajana.

 

8 § OHJESÄÄNTÖ

Yhdistyksellä voi toimintaansa varten olla ohjesääntö, joka vahvistetaan Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Ohjesäännössä määritellään lain ja näiden sääntöjen asettamissa rajoissa puheenjohtajan, hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät sekä Yhdistyksen toimintaa koskevat käytännön asiat.


9 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.


10 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset sekä hallitus ja hallituksen päätöksellä perustetut jaostot, alaosastot, toimikunnat ja työryhmät.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään tillinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli- tai alijäämä antaa aihetta

8) Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6) Hyväksytään talousarvio ja tähän liittyen päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajoista sekä johtokunnan jäsenille, toimihenkilöille ja tilintarkastajalle mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista

7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

8) Valitaan jäsenet hallituksen erovuorossa olevien tilalle

9) Valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

10) Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan

11) Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.


11 § ÄÄNIOIKEUS

Äänestyksissä jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella, läsnä olevalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.


12 § KOKOUSKUTSUT

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.


13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa, joka on tätä varten koolle kutsuttu. Muuttamisehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä.


14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) Yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Ehdotuksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä. Jos Yhdistys purkautuu, siirtyy sen omaisuus purkautumisesta päättäneen jälkimäisen kokouksen määräämällä tavalla näiden sääntöjen 2 § mukaisiin tarkoituksiin.


15 § YHDISTYSLAKI

Muutoin Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.